Požární ochrana fotovoltaických elektráren  

Zajišťujeme POŽÁRNĚ TECHNICKÝ SERVIS FVE.

Prostřednictvím auditu odhalujeme požárně bezpečnostní rizika konkrétní instalované FVE. V návaznosti navrhujeme a též i realizujeme požárně bezpečnostní opatření.

Pro nově vznikající fotovoltaické elektrárny plánujeme umístění technologie FVE v souladu s požární bezpečností staveb a následně zpracováváme PBŘ - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Zajišťujeme též činnosti spojené se schvalovacím řízením požárně bezpečnostního řešení u příslušného hasičského záchranného sboru.

Vše je posléze zakotveno ve zpracované požární dokumentaci pro FVE.

PROČ požárně bezpečnostní servis fotovoltaické elektrárny?

Přes zažitou představu o bezúdržbovém provozu je nutné na fotovoltaickou elektrárnu pohlížet jako na jakékoliv jiné technické zařízení, které vyžaduje pravidelnou kontrolu. Díky svým specifickým technickým vlastnostem (generenerování elektrické energie ze slunečního svitu bez možnosti odpojení od zdroje energie) vyžadují fotovoltaické elektrárny z pohledu požární ochrany komplexní přístup, který zahrnuje jak technické kontroly stavu, tak i specifické zpracování požárně bezpečnostní dokumentace, která v případě požáru elektrárny umožní zasahujícím jednotkám HZS rychle, efektivně a bezpečně zasáhnout.

Jednou z častých PŘÍČIN POŽÁRU FVE jsou závady na rozvaděčích FVE. Tyto závady z pohledu vzniku a rozšíření požáru je možné označit za nejvíce rizikové, a to z toho důvodu, že při nárůstu výkonu panelů vlivem zvýšení osvitu slunečním zářením je panely FVE generována elektrická energie o napětí až 900 V.  V případě závady na součástce rozvaděče, např. přepěťové ochraně vzniká vodivá cesta. Současně dochází ke generování tepelné energie až na kritickou mez s následným vypuknutím otevřeného ohně, který se může rozšířit nejen na další části technologie, ale i na nosné prvky střešní konstrukce v situaci, kdy rozvaděč je instalován v půdních prostorách stavby.

Vypracováváme DOKUMENTACI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU (DZP) pro FVE. DZP zpracováváme pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah - požární zásah v místě s FVE je dle platné legislativy hodnocen jako zásah se složitými podmínkami. 

PROVOZOVAT ELEKTRÁRNU LZE POUZE SE SCHÁLENOU DOKUMENTACÍ ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU!
 

CO JE DZP?

Účelem DZP je poskytnout jednotkám HZS informace upozorňující na nebezpečí a komplikace při požárním zásahu. V případě požáru objektu s vypracovaným DZP může velitel zásahu cestou na místo požáru naplánovat rychlé a účinné zdolání požáru a záchranu osob, zvířat a majetku.

PRÁVNÍ RÁMEC DOKUMENTACE DZP je zakotven v § 6b zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a v § 34 vyhlášky č.246/2001 Sb. o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů. Dle § 6b zákona právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí dokumentaci zdolávání požáru.

POVINNOSTI PRO FVE VYPLÝVAJÍ ZE ZÁKONA O POŽÁRNÍ OCHRANĚ. Dle § 2 odst. 1 zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů právnické osoby a fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které využívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce.

ZAČLENĚNÍ FVE DO ZVÝŠENÉHO POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ je stanoveno § 4 odst. 2 písm. j zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. FVE jsou považovány za provozy, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah. Takovými prostory se označují FVE umístěné jak na střechách objektů, tak i na volné ploše.

Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může (dle § 76c odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů) ukládat SANKCE v podobě pokut až do výše 10 000 000 Kč, a to právnické osobě nebo fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, bez odsouhlasení dokumentace zdolávání požáru, nebo která provede v rozporu s § 6b odst. 7 změnu s vlivem na obsah schválené dokumentace zdolávání požáru.

Ukázky zpracované dokumentace