Požáry fotovoltaických elektráren

Přes zažitou představu o bezúdržbovém provozu je nutné na fotovoltaickou elektrárnu pohlížet jako na jakékoliv jiné technické zařízení, které vyžaduje pravidelnou kontrolu.

Požáry fotovoltaických elektráren

(Zdroj: Bojový řád jednotek požární ochrany 48/P)

Fotovoltaická (dále jen FV) elektrárna vyrábí elektrickou energii ze sluneční energie za pomoci FV polovodičových článků, na které dopadá sluneční světlo a vzniká tak elektrické napětí. 

Vznikající napětí ve FV panelu nelze při osvíceném panelu přerušit! 

Lze provést odpojení měniče od jednotlivých sekcí FV panelů, rozpojit sekce FV panelů a celé FV elektrárny od veřejné elektrické sítě. Jednotlivé části FV elektrárny mohou být opatřeny tlačítkem „CENTRAL STOP“. K potvrzení stavu vypnutí elektrozařízení FV elektrárny, popř. k vypnutí některých částí je nutná účast kvalifikované osoby provozovatele FV elektrárny nebo odborně způsobilé osoby v oblasti elektrozařízení.

Zvláště nebezpečná je část sběrného (páteřního) kabelového rozvodu DC vedoucí od sekcí FV panelů do měniče, která zůstává pod napětím. Některé sekce FV mají samostatné odpojovače od páteřního kabelového rozvodu.

Požárem jsou nejvíce ohroženy kabelové rozvody, jističe DC, AC a především měniče napětí, které jsou i nejčastější příčinou vzniku požáru, popř. i trafostanice. Uvedená zařízení jsou většinou u FV elektráren na volném prostranství soustředěna do jednoho technologického objektu, např. kontejneru.

Při hasebních pracích s nemožností odpojení elektrické energie nad 400 V je možno v odůvodněných případech uplatnit oprávnění velitele zásahu dle právního předpisu  “Velitel zásahu je oprávněn na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku přerušit v případě, kdy již nelze, ani přes vynaložení všech dostupných sil a prostředků, osoby, zvířata nebo majetek zachránit anebo pokračování v zásahu by bezprostředně ohrožovalo život zasahujících hasičů.“ 

Případy požárů FV elektráren:

Požár elektroinstalace FV elektráren, 

  • zejména měniče napětí nebo jistících prvků v rozvodech DC nebo AC,
  • k uvedenému požáru se přistupuje stejně jako při hoření elektrických zařízení, 
  • používají se nevodivá hasiva, např. CO2, práškové přenosné hasicí přístroje, popř. se aplikuje hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V, 
  • nutno postupovat s ohledem na nebezpečí úrazu elektrickým proudem, 
  • pokud to lze, hořící zařízení (např. měnič) se odpojí od ostatních částí FV elektrárny zejména FV panelů a FV elektrárna odpojí od elektrické rozvodné sítě objektu popř. trafostanice, v krajním případě je možné nechat místo vyhořet. 

Požár travního porostu v oploceném areálu FV elektrárny, kde může dojít 

  • k ohoření izolace kabelů rozvodu stejnosměrného proudu (DC) mezi FV panely, 
  • k ohrožení technologického objektu elektrárny, trafostanice.

Požár střešní konstrukce s FV elektrárnou. 
Požár budovy, na které je umístěna FV elektrárna. 

K hašení požáru je vhodné si vyžádat přítomnost odborného pracovníka firmy, která FV elektrárnu instalovala, se záměrem posouzení aktuálního nebezpečí a s cílem uvést FV elektrárnu do bezpečného stavu pro dohašování požáru.